• Bán 54.000m2 đất vườn trồng cây ăn trái đã thu hoạch tại xã Tam Lập, Phú giáo, BD
  • Bán 54.000m2 đất vườn trồng cây ăn trái đã thu hoạch tại xã Tam Lập, Phú giáo, BD
  • Bán 54.000m2 đất vườn trồng cây ăn trái đã thu hoạch tại xã Tam Lập, Phú giáo, BD
  • Bán 54.000m2 đất vườn trồng cây ăn trái đã thu hoạch tại xã Tam Lập, Phú giáo, BD
  • Bán 54.000m2 đất vườn trồng cây ăn trái đã thu hoạch tại xã Tam Lập, Phú giáo, BD