• Bán xưởng đang sản xuất gạch xã Tân Hiệp huyện Hớn Quảng Bình Phước diện tích 28.000m2
  • Bán xưởng đang sản xuất gạch xã Tân Hiệp huyện Hớn Quảng Bình Phước diện tích 28.000m2
  • Bán xưởng đang sản xuất gạch xã Tân Hiệp huyện Hớn Quảng Bình Phước diện tích 28.000m2
  • Bán xưởng đang sản xuất gạch xã Tân Hiệp huyện Hớn Quảng Bình Phước diện tích 28.000m2
  • Bán xưởng đang sản xuất gạch xã Tân Hiệp huyện Hớn Quảng Bình Phước diện tích 28.000m2