• Cho thuê 2 xưởng tổng diện tích 4.000m2 ở thị xã Phước Long Bình Phước
  • Cho thuê 2 xưởng tổng diện tích 4.000m2 ở thị xã Phước Long Bình Phước
  • Cho thuê 2 xưởng tổng diện tích 4.000m2 ở thị xã Phước Long Bình Phước