• Cho thuê 5 xưởng 16.000m2 trong Cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3 Đồng Nai
  • Cho thuê 5 xưởng 16.000m2 trong Cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3 Đồng Nai
  • Cho thuê 5 xưởng 16.000m2 trong Cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3 Đồng Nai