• Cho thuê đất và xưởng 36.652m2 ở huyện Đồng Phú Bình Phước
  • Cho thuê đất và xưởng 36.652m2 ở huyện Đồng Phú Bình Phước
  • Cho thuê đất và xưởng 36.652m2 ở huyện Đồng Phú Bình Phước