• Cho thuê xưởng 2.286m2 đến 3.342m2 ở KCN An Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.286m2 đến 3.342m2 ở KCN An Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.286m2 đến 3.342m2 ở KCN An Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.286m2 đến 3.342m2 ở KCN An Phước, Đồng Nai, 4.2USD/m2