• Cho thuê xưởng 2.500m2 ở phường Khánh Bình, Tân Uyên, có văn phòng
  • Cho thuê xưởng 2.500m2 ở phường Khánh Bình, Tân Uyên, có văn phòng
  • Cho thuê xưởng 2.500m2 ở phường Khánh Bình, Tân Uyên, có văn phòng