• Cho thuê xưởng 3.500m2 trong Cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3 Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 trong Cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3 Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 trong Cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3 Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 trong Cụm công nghiệp VLXD Hố Nai 3 Đồng Nai