• Cho thuê xưởng khuôn viên 30.000 m2 trong CCN Dốc 47 Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 30.000 m2 trong CCN Dốc 47 Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 30.000 m2 trong CCN Dốc 47 Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 30.000 m2 trong CCN Dốc 47 Biên Hòa, Đồng Nai