• Cho thuê xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN Bình Phước, tỉnh Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN Bình Phước, tỉnh Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN Bình Phước, tỉnh Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN Bình Phước, tỉnh Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN Bình Phước, tỉnh Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN Bình Phước, tỉnh Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 50.000m2 trong KCN Bình Phước, tỉnh Bình Phước