• Cho thuê xưởng sản xuất 1.000m2 ở thị trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.000m2 ở thị trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.000m2 ở thị trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương