• Bán 36.000m2 đất trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 36.000m2 đất trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 36.000m2 đất trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 36.000m2 đất trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương
  • Bán 36.000m2 đất trong cụm công nghiệp Tân Mỹ, Tân Uyên, Bình Dương