• Bán 6.600m2 đất SKC xây xưởng trong CCN 7 Mẫu, P.Thái Hòa, Tân Uyên, BD
  • Bán 6.600m2 đất SKC xây xưởng trong CCN 7 Mẫu, P.Thái Hòa, Tân Uyên, BD
  • Bán 6.600m2 đất SKC xây xưởng trong CCN 7 Mẫu, P.Thái Hòa, Tân Uyên, BD
  • Bán 6.600m2 đất SKC xây xưởng trong CCN 7 Mẫu, P.Thái Hòa, Tân Uyên, BD
  • Bán 6.600m2 đất SKC xây xưởng trong CCN 7 Mẫu, P.Thái Hòa, Tân Uyên, BD