• Cho thuê 2 xưởng tổng 5.000m2 ở phía sau chợ Thuận Giao, Thuận An, BD
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 5.000m2 ở phía sau chợ Thuận Giao, Thuận An, BD
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 5.000m2 ở phía sau chợ Thuận Giao, Thuận An, BD
  • Cho thuê 2 xưởng tổng 5.000m2 ở phía sau chợ Thuận Giao, Thuận An, BD