• Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  • Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  • Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
  • Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng