• Cho thuê xưởng 6.500m2 ở khu phố Ông Đông, Tân Uyên, BD, 3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.500m2 ở khu phố Ông Đông, Tân Uyên, BD, 3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.500m2 ở khu phố Ông Đông, Tân Uyên, BD, 3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.500m2 ở khu phố Ông Đông, Tân Uyên, BD, 3USD/m2