• Cho thuê xưởng mới 7.500m2 ở Hưng Long, Chơn Thành, Bình Phước, 2.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 7.500m2 ở Hưng Long, Chơn Thành, Bình Phước, 2.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 7.500m2 ở Hưng Long, Chơn Thành, Bình Phước, 2.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 7.500m2 ở Hưng Long, Chơn Thành, Bình Phước, 2.3 USD/m2