• Bán đất và xưởng KV 36.600m2 ở Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, 22 tỷ
  • Bán đất và xưởng KV 36.600m2 ở Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, 22 tỷ
  • Bán đất và xưởng KV 36.600m2 ở Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, 22 tỷ
  • Bán đất và xưởng KV 36.600m2 ở Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, 22 tỷ