• Bán đất và xưởng tổng 142.874m2 ở Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
  • Bán đất và xưởng tổng 142.874m2 ở Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
  • Bán đất và xưởng tổng 142.874m2 ở Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
  • Bán đất và xưởng tổng 142.874m2 ở Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước